Statut | Nordic Club
576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-576,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), redovna skupština Udruge – Klub prijatelja pasa 5.FCI skupine “Nordic Club” održana dana 04.03.2015. godine u Zagrebu,donesen je

 

STATUT

UDRUGE-KLUB PRIJATELJA PASA 5.FCI SKUPINE  “NORDIC CLUB”

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.
Ovim statutom kao temeljnim općim aktom Kluba prijatelja pasa 5.FCI skupine “Nordic Club”
uređuju se odredbe o :
– nazivu i sjedištu udruge/Kluba
-zastupanju,
-izgledu pečata,
-ciljevim i području djelovanja sukladno ciljevima,
-djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
-o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
-o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
-tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
-o izboru i opozivu likvidatora udruge,
-prestanku postojanja udruge,
-o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,
-o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge/Kluba,
-o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge/Kluba ,
-o svim drugim pitanjima od značaja za udrugu/Klub.”

 

Članak 2.
Klub prijatelja pasa 5.FCI skupine “Nordic Club” (u nastavku teksta: Udruga) samostalna je udruga građana koja se bavi okupljanjem građana zainteresiranih za promicanje, uzgoj, i obučavanja pasmina pasa 5.FCI skupine te unapređivanjem i razvojem kinologije u skladu sa pravima i obavezama koje proizlaze iz zakona Republike Hrvatske i Statuta Hrvatskog Kinološkog Saveza.
Radi utvrđivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, u skladu s Ustavom i zakonom, Klub se može učlaniti i surađivati i s drugim pasminskim, sportskim i ostalim organizacijama, savezima ili drugim oblicima združivanja.
Odluku o učlanjenju donosi skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 3.
Naziv Udruge je: Klub prijatelja pasa 5.FCI skupine „Nordic Club“
Skraćeni naziv Udruge je: „Nordic Club“
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta kluba donosi Upravni odbor.

 

Članak 4.
Klub prijatelja pasa 5. FCI skupine „Nordic Club“ je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Klub prijatelja pasa 5. FCI skupine „Nordic Club“ je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 5.
Pečat Udruge je okruglog oblika s obilježjima kao i na amblemu, promjera 33 mm. Amblem Kluba je pravokutnog oblika, s upisanim punim nazivom Udruge, ispod crteža polarnog psa.

 

TEMELJNI CILJEVI KLUBA

 

Članak 6.
Udrugu zastupaju Predsjednik, Tajnik i Blagajnik.
Članak 7.
Udruga je član Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS), a posredno preko HKS-a član je Međunarodne kinološke federacije (FCI).
Radi utvrđivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, u skladu s Ustavom i zakonom, Udruga se može učlaniti i surađivati i s drugim pasminskim, i ostalim organizacijama, savezima ili drugim oblicima združivanja.
Odluku o učlanjenju donosi skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.
Ciljevi Kluba su:
– promicanja, razvitka i unapređenja pasmina pasa 5. FCI skupine.
– razvijanje i unapređenje kinologije, a posebno popularizacija, savjetovanje o uzgoju, oplemenjivanje i obučavanje pasa 5.FCI skupine u skladu s principima kinološke etike, općim moralnim načelima i zakonom.
– organiziranje, pomoć i utjecaj na stručno osposobljavanje kinoloških stručnjaka svih profila, te zalaganje za jedinstvene kriterije ocjenjivanja oblika pasa uz primjenu Pravilnika HKS-a o stručnom radu i ostalih propisa.
Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na području zaštite okoliša i prirode.

 

Članak 9.
U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:
– Donosi program rada koji se temelji na srednjoročnom planu djelatnosti i kinološkoj politici utvrđenoj
na Skupštini Udruge.
– Razvija prisnu suradnju s pasminskim klubovima pasa 5.FCI skupine u obostranom interesu,
podstiče i podržava sve oblike združivanja.
– Podstiče, pomaže i organizira širenje pasmina pasa 5.FCI skupine.
– Dodjeljuje priznanja za naročite zasluge u unapređivanju kinologije istaknutim članovima,
uzgajivačima i sucima, kao i drugim osobama i organizacijama koje pomažu rad i unapređivanje
kinologije.
– Poduzima odgovarajuće disciplinske mjere u slučaju propusta i grešaka, opoziv poslanika u skupštini
HKS-a, kao i opoziv drugih opunomoćenih osoba.
– Redovno dostavlja članarinu i druge materijalne obveze i izvješća HKS-u, te obavlja sve ostale
poslove i zadatke koji proizlaze iz Statuta Udruge i Pravilnika HKS-a o stručnom radu.
– Učinkovito sudjeluje u stvaranju i izmjeni zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz kinologiju.
Gospodarske djelatnosti su: pregledi legala u vlasništvu članova Udruge, organiziranje kinoloških priredbi, seminara i predavanja te od izdavačka djelatnost sukladno zakonu.

 

Članak 10.
Rad Udruge je javan. Upravni odbor ima pravo uskratiti prisutnost javnosti u slučajevima kada je to u interesu Udruge ili neke organizacije u koju je Udruga učlanjena.
Javnost rada Udruge ostvaruje se:
– Putem informacija koje se redovito objavljuju na web stranici Udruge
– Na otvorenim sastancima Udruge čiji su termini utvrđeni i objavljeni na web stranici Udruge
– Pomoću internet poruka, telefonskih poziva i/ili SMS poruka članovima u slučaju potrebe
– Povremenim člancima u glasilu HKS-a „Moj pas“
– Sudjelovanjem članova u TV emisijama o kućnim ljubimcima

 

III ČLANSTVO

 

Članak 11.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

 

Članak 12.
Članom kluba postaje se upisom u popis članova koji vodi blagajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB, datum rođenja/osnivanja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, adresi stanovanja, broj mobitela, mail adresu i datum prestanka članstva.
Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovi Udruge mogu biti redovni, obiteljski, podupirući ili počasni.
Redovni član može biti punoljetni državljanin RH koji se uključuje u sve oblike rada i djelovanje Udruge, te redovito plaća članarinu Udruge i HKS-a.
Obiteljski član može postati član obitelji redovnog člana uz plaćanje obiteljske članarine Udruzi i HKS-u.Podupirući je svaki građanin koji ne sudjeluje aktivno u radu Udruge, ali svojim novčanim prilozima, koji nisu manji od redovne članarine, pridonosi ostvarenjima djelatnosti Udruge.
Počasnim članom kluba može postati svaki punoljetni hrvatski državljanin i stranac zaslužan za razvoj Kluba, a prema odluci Upravnog odbora.
Redovnim članom mogu postati hrvatski državljani u dobi od 16 godina, ali bez prava odlučivanja u radu tijela (nominalni član).

 

Članak 13.
Visinu članarine određuje ii mjenja Upravni odbor Udruge.

 

Članak 14.
Prava, obaveze i odgovornosti članova Udruge su:
– Da koriste povlastice koje su stekli članstvom u Klubu.
– Da budu stalno izvješteni u propisanom obliku o radu Kluba.
– Da biraju i budu birani u tijela Udruge.
– Da odlučuju o djelatnosti i politici Udruge, birajući određeni program i njegove nositelje.
– Da poštuju i provode sve odluke skupštine Udruge i njenih tijela.
– Da čuvaju čast, ugled i interese Udruge i općenito kinologije.
– Da se u svim djelatnostima u Udruzi pridržavaju Statuta i podstatutarnih akata.
– Da plaćaju članarinu.

 

Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– Nedvojbenim svojevoljnim istupanjem izraženim u pismenom obliku.
– Isključenjem
– Neplaćanjem članarine
– Smrću
– Prestankom rada Udruge

 

Članak 16.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenja člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnjeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 17.
Bilo koji član ili tijelo ima pravo pismeno zatražiti isključenje nekog člana ukoliko može dokazati da je član čije se isključenje traži povrijedio odredbe ovoga Statuta ili podstatutarnih akata.
Ukoliko član Kluba radi u suprotnosti sa Statutom i drugim općim aktima Kluba protiv njega će se pokrenuti Stegovni postupak.
Prije istupanja, brisanja ili isključivanja iz članstva Kluba član mora ispuniti sve obveze prema Kluba, koje do tada nije ispunio.

 

Članak 18.
Član se isključuje :
-ako ne ispunjava obveze iz članka 13. ovog Statuta,
-povredi odredbe Statuta ili ugrožava interese Nordic cluba ili prouzroči veću štetu klubu ili njegovim članovima.

 

IV RJEŠAVANJE SUKOBA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 19.
Članovi Udruge rješavaju sva međusobna pitanja sporazumno. Ako spor ili sukob interesa nije moguće riješiti sporazumno, o njemu odlučuje Arbitražno vijeće Udruge. Članove arbitraže imenuje Skupština Udruge iz redova članstva.Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

 

Članak 20.
Ukoliko se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja temeljem kojih se vrši promjena upisa u Registru udruga o čemu odlučuje nadležni ured nezadvoljni član se prvo obraća Udruzi radi rješavanja spora ili sukoba interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena zajedno sa odlukom Arbitražnog vijeća.

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 21.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik Udruge
5. Dopredsjednik
6. Tajnik

 

SKUPŠTINA

 

Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom i čine je svi punoljetni poslovno sposobni članovi te predstavnik pravne osobe članice kluba kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

U nadležnosti Skupštine Udruge je da:
– utvrđuje politiku rada Kluba,
– usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu,
– donosi i mijenja Program rada;
– donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora i voditelja uzgoja;
– imenuje i opoziva likvidatora Kluba,
razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba;
– daje smjernice za rad Kluba;
– Dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima Udruge, te utvrđuje prijedlog članova Kluba za odlikovanja
koja dodjeljuje HKS.
– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
– odlučuje o žalbama članova protiv odluka Upravnog odobra;
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),
– odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

 

Članak 23.
Skupština Kluba može biti : izborna, redovna, izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 2 (druge ) godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

 

Članak 24.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik.
Odluku o sazivanju Skupštine donosi Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, a odluka treba sadržavati dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja.
Izvanrednu Skupštinu može po potrebi sazvati Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev barem 7 (sedam) članova Udruge u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave pismenog zahtjeva koji mora sadržavati i predloženi dnevni red Izvanredne Skupštine. Ako Predsjednik ne sazove Skupštinu u navedenom roku, Skupštinu mogu sazvati predlagatelji.

 

Članak 25.
Odluke donosi natpolovična većina prisutnih članova, ukoliko je sjednici nazočna većina članova Udruge. U slučaju da na sjednici nije nazočna većina članova, Skupština se odgađa za pola sata, a nakon toga odluke donosi natpolovična većina prisutnih članova. Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge ili osoba koja je na početku sjednice odabrana javnim glasovanjem.
O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, te se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik mora biti ovjeren.
Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština Kluba iz redova prisutnih članova.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu sazivaju 3 člana koja su upisana u popis članova Udruge prije isteka mandata.
Skupština posluje prema poslovniku.
Mandat svih tijela traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 26.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine sastavljen od predsjednika Udruge, dopredsjednika i najmanje još tri člana koji donose odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
U nadležnosti Upravnog odbora Udruge je da:
– Donose opće i pojedinačne dokumente za provođenje odluka Skupštine.
– Utvrđuju djelatnosti, akcije i zadatke u ostvarivanju ciljeva Udruge.
– Imenuju blagajnika i tajnika iz redova članstva
– Utvrđuju visinu članarine.
– Podnosi Skupštini izvještaj o radu.
– Organizira sve kinološke akcije i priredbe u Udruzi, neposredno ili posredstvom komisija koje za to imenuje.
– Upravlja imovinom Udruge i brine se o pravilnom korištenju sredstava.
Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 27.

Predsjednika Udruge postavlja Skupština na mandat od dvije godine.
Predsjednik:
-zastupa i predstavlja Klub prijatelja pasa 5.FCI skupine “Nordic Club” ,
-saziva Skupštinu i predsjeda Upravnim odborom,te predlaže dnevni red za njihove sjednice,
-odgovoran je za materijalno financijsko poslovanje kluba te je u financijskom poslovanju
jedini naredbodavac, odgovara za zakonitost rada ovim Statutom i drugim aktima Kluba i
HKS-a,
-predlaže imenovanje kandidata za članove Upravnog odbora i dopredsjednika,
-brine o informiranosti članova i ostvarivanju javnosti rada,
-provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i ostalih tijela,
-surađuje u radu udruženih oblika kinoloških društava i prema HKS-u, obavlja i ostale
poslove iz svoje nadležnosti koje mu je dala Skupština,
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– upravlja imovinom Udruge,
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.”

 

Članak 28.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 29.
Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na mandat od dvije godine. Odbor nadzire rad tijela Skupštine u skladu s važećim propisima i Statutom o čemu izvješćuje Skupštinu Udruge.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovanja sjednicama Upravnog odbora i njegovih komisija, te pravo sudjelovanja u raspravama, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

VI IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 30.
Klub se financira iz članarina, sredstvima ostvarenim pregledima legala u vlasništvu članova Udruge, organiziranjem kinoloških priredbi, seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu, od dobrovoljnih priloga, donacija, darova i sličnih izvora.

 

Članak 31.
Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretne stvari, materijalna prava i novčana sredstva nad kojima Udruga ima pravo vlasništva ili kojima upravlja.

 

Članak 32.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija isključivo i samo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti određenih statutom udruge.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju blagajnik udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 33.
Klub prestaje s djelovanjem odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom, a odluka treba biti donesena dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina pripasti će HKS-u.

Članak 34.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članstva. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Članak 36.
Tumačenja, izmjene i dopune ovog Statuta u nadležnosti su Skupštine Kluba.
Tumačenja drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 04.03.2015.
Predsjednik Kluba
Vera Prica